Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak
ul. Słowackiego 14,
63-300 Pleszew

e-mail:


tel/fax:
62 761 07 14

27-06-2024 r. II licytacja nieruchomości w Pleszewie

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art.  9864 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 27-06-2024r. o godz. 11:00 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/, odbędzie się
druga licytacja 
nieruchomości zabudowanej będącej własnością Sławomira Kwaśniewskiego położonej: 63-300 Pleszew, Prokopów 1b, dla której  Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KZ1P/00010145/4.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 4-07-2024r o godzinie 11:00.
Suma oszacowania wynosi 3 471 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   2 314 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 347 100,00zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona  na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 
18 10202212 0000 5902 0079 7480 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Wróć do przeglądania wszystkich licytacji