Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak
ul. Słowackiego 14,
63-300 Pleszew

e-mail:


tel/fax:
62 761 07 14

20-06-2024 r. 1/2 udziału w nieruchomości w Pleszewie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW KZ1P/00018526/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-06-2024r. o godz. 09:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie mającego siedzibę przy Malińska 21 w sali nr 215  odbędzie się pierwsza licytacja  udziału Dariusza Duszczaka wynoszącego 1/2 niewydzielonej części w nieruchomości lokalowej  położonej: 63-300 Pleszew, Al. Wojska Polskiego 28/11, dla której  Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KZ1P/00018526/5  
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 wynosi 94 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    70 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy Malińska 21    odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Wróć do przeglądania wszystkich licytacji