Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak
ul. Słowackiego 14,
63-300 Pleszew

e-mail:


tel/fax:
62 761 07 14

25-10-2023r zabudowana nieruchomość w Koźmińcu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW KZ1P/00025307/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie mającego siedzibę przy Malińska 21   w sali nr  208  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej należącej  do dłużnika: Czesław Poczta położonej: 63-330 Dobrzyca, Kożminiec 13, dla której  Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KZ1P/00025307/6. 
Nieruchomość składa się z jednej działki 29/1 o powierzchni 0.2231 ha o kształcie prostokąta. Na nieruchomości znajduje się zwarta zabudowa w kształcie litery L, na którą składają się dwa budynki: budynek mieszkalno-gospodarczy oraz stodoła.   
Suma oszacowania wynosi 270 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    202 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy Malińska 21 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Wróć do przeglądania wszystkich licytacji